Privacyverklaring

Hoe ga ik om met jouw privacy?

Ik, Maud Limpens van Mauthentique, hecht veel waarde aan jouw privacy. Ik verwerk alleen persoonsgegevens die nodig zijn voor mijn dienstverlening en om deze te verbeteren. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik van je ontvang en die ik verzamel voor het gebruik van mijn diensten. Jouw gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden verstrekt.

Deze privacyverklaring beschrijft welke gegevens over jou door mij worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik uit hoe ik jouw gegevens opsla, bescherm tegen misbruik en welke rechten jij hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je aan mij verstrekt.

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met me opnemen via hello@mauthentique.nl of schriftelijk naar Mauthentique, Granietstraat 29, 5345 SW in Oss.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Ik zal de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk beperken. Als het redelijkerwijs niet van mij kan worden verwacht om de persoonsgegevens niet te verstrekken, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken ertoe leiden dat de bestaande rechtsverhouding of een toekomstige rechtsverhouding tussen jou en mij niet kan voortduren of tot stand kan komen.

Wie is Mauthentique?

Ik ben Maud Limpens van Mauthentique, een eenmanszaak, en ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Mijn 

bedrijfsgegevens zijn als volgt:

Maud Limpens
Mauthentique
Granietstraat 29
5345SW Oss

KVK: 72761504

Welke persoonsgegevens van jou worden mogelijk verwerkt?

In de meeste gevallen ontvang ik persoonsgegevens rechtstreeks van jouzelf. Het kan voorkomen dat ik gegevens verkrijg uit openbare bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel, sociale media of zakelijke websites.

De volgende persoonsgegevens kunnen mogelijk worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bedrijfsgegevens (vestigingsadres, postadres, KvK-nummer, handelsnaam)
 • Persoonsgegevens die voortvloeien uit communicatie met Mauthentique
 • Financiële persoonsgegevens, zoals betalingsgegevens en aan een door mij gemaakte offerte gerelateerde gegevens
 • Social media accountnamen

Welk doel heeft de gegevensverwerking?

Ik verwerk jouw persoonlijke gegevens uitsluitend ten behoeve van mijn dienstverlening. Dit betekent dat ik de gegevens alleen gebruiken in verband met de opdracht die je aan mij verstrekt.

Ik gebruik jouw gegevens voor (gerichte) marketing, om je mails te sturen met een nieuw aanbod of nieuwsbrief bijvoorbeeld. 

Ik deel jouw gegevens niet met derden, behalve wanneer dit nodig is om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. In dergelijke gevallen zijn deze derden contractueel verplicht tot geheimhouding of hebben ze een wettelijke verplichting daartoe.

Automatisch verzamelde gegevens op mijn website worden verwerkt om mijn dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens, zoals IP-adres, webbrowser en besturingssysteem, zijn geen persoonlijke gegevens.

Wat zijn de grondslagen voor de gegevensverwerking?

De volgende grondslagen worden gehanteerd voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens:

 • Jouw toestemming: Als ik persoonlijke gegevens verwerk op basis van jouw toestemming, kun je deze toestemming altijd intrekken.
 • Noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst: Ik verwerk jouw gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht die je aan mij verstrekt.
 • Noodzakelijkheid om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: In sommige gevallen moet ik jouw gegevens delen vanwege fiscale of juridische verplichtingen. Ik zal me binnen de mogelijkheden van de wet verzetten tegen dergelijke delingen.
 • Gerechtvaardigd belang: Ik kan jouw gegevens verwerken op basis van ons gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld voor direct marketing.

Wat is de bewaartermijn?

Jouw gegevens bij Mauthentique worden door mij persoonlijk enkel gebruikt voor de doeleinden die eerder beschreven zijn. Zodra deze gegevens niet langer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel van verzameling, is het wettelijk niet toegestaan om ze verder te bewaren. Na afloop van onze overeenkomst worden de gegevens verwijderd, tenzij ik verplicht ben ze langer te bewaren op basis van wet- of regelgeving, inclusief eventuele verjaringstermijnen (in elk geval 7 jaar voor administratieve doeleinden).

Worden gegevens gedeeld met derde partijen?

Ik deel jouw gegevens met derde partijen alleen wanneer dit strikt noodzakelijk is. Met alle betrokken (sub)verwerkers sluit ik een overeenkomst om ervoor te zorgen dat zij jouw gegevens op een veilige en vertrouwelijke manier verwerken. Ik blijf te allen tijde verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens door deze derde partijen. De volgende partijen, inclusief mijn verwerkers, ontvangen gegevens van mij: de hosting van mijn website (TransIP), WordPress, betaaldiensten, boekhouder, bezorgdiensten, mailservers, telefoondiensten, derde partijen die namens mij optreden zoals deurwaarders, (IT)leveranciers en dienstverleners, en partijen aan wie ik gegevens moet verstrekken op basis van wettelijke verplichtingen.

Worden gegevens doorgegeven aan landen buiten de EU?

Ik beperk de doorgifte van gegevens aan landen buiten de EU zoveel mogelijk. Mocht het echter noodzakelijk zijn, dan zal ik alleen gegevens doorgeven aan landen die een passend niveau van gegevensbescherming waarborgen, zoals landen die voldoen aan het EU-US Privacy Shield-framework.

Social media

Op mijn website, Mauthentique, vind je buttons voor sociale media zoals Instagram en mogelijk andere links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is van toepassing wanneer je deze links volgt, en niet dit privacy statement. Hoewel ik mijn best doe, kan ik niet garanderen dat deze derde partijen jouw gegevens op een veilige manier behandelen. Je kunt hieronder lezen hoe deze platforms omgaan met jouw privacy:

Instagram

Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Ik neem de verkregen persoonsgegevens heel serieus en ga er uiterst zorgvuldig mee om. Ik heb de nodige technische maatregelen genomen om de beveiliging van persoonsgegevens zo goed mogelijk te waarborgen, zoals het implementeren van antivirusmaatregelen en het creëren van wachtwoordbeveiligde omgevingen. Bovendien minimaliseer ik het veiligheidsrisico door jouw gegevens zo snel mogelijk te verwijderen wanneer ze niet langer nodig zijn. Op mijn website is een SSL-certificaat geïnstalleerd om een beveiligde verbinding te waarborgen.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de geldende privacywetgeving heb je als gebruiker een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wilt maken van een van onderstaande rechten, kun je contact met mij opnemen door een e-mail te sturen naar hello@mauthentique.nl.

of door telefonisch of schriftelijk contact op te nemen. Ook als je twijfels hebt over de mogelijkheid om een specifiek recht uit te oefenen of als je andere vragen hebt met betrekking tot jouw rechten, kun je gebruikmaken van het e-mailadres hello@mauthentique.nl om contact met mij op te nemen.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij. Dit kun je doen door het klachtenformulier in te vullen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en bezwaar

Je hebt het recht om bij mij een verzoek in te dienen om inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens, deze te laten rectificeren, te laten verwijderen, de verwerking ervan te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking. Als je het niet eens bent met de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om bezwaar te maken. Als je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal ik altijd voldoen aan jouw verzoek om dit gebruik te stoppen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Als je mij persoonsgegevens hebt verstrekt, heb je het recht om deze gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te ontvangen, zodat je ze kunt overdragen aan een andere partij. Indien technisch mogelijk, zal ik op jouw verzoek de relevante gegevens rechtstreeks naar de andere partij sturen.

Recht om toestemming in te trekken

Je hebt het recht om op elk moment je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking.

Wijzigingen in het privacybeleid

Ik heb het recht om mijn privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente versie van mijn privacybeleid. Als mijn nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop ik de al verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerk, dan breng ik jou daarvan per e-mail op de hoogte.